Parhaillaan käydään kunnissa ja maakunnissa neuvotteluja lapsi- ja perhepalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa. 4H-toimijat ovat näissä neuvotteluissa mukana. Seuraavat 10 teesiä sisältävät niitä asioita, joita pidämme 4H-nuorisotyön näkökulmasta tärkeinä uudistuksessa.

1. Ennaltaehkäisevää työtä yli 200 kunnassa

4H-nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja tukee näin LAPEn keskeistä ajatusta siirtää painopistettä lasten ja nuorten palveluissa varhaiseen tukeen. Tunnemme ennaltaehkäisevän työn vahvuudet ja mahdollisuudet kustannuksiltaan edullisena ja vaikuttavana toimintamuotona. 4H:n itsenäiset ja rekisteröidyt paikallisyhdistykset (225 kpl) organisoivat ja tuottavat monipuolista, lasten ja nuorten kehitysvaiheet huomioon ottavaa toimintaa eri puolilla Suomea, maaseudulla ja kaupungeissa. Suomen- ja ruotsinkielisten 4H-yhdistysten toiminta kattaa noin 90 % Suomen kunnista.

2. 4H on matalan kynnyksen harrastus

Harrastustoiminnan rooli tulee korostumaan kuntien tehtävissä. Valtakunnallisesti linjatun harrastustakuun tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle yksi harrastus. Monipuolinen 4H-toiminta on kustannuksiltaan edullista ja siksi mahdollinen harrastusvaihtoehto myös vähävaraisten perheiden lapsille. Toivotamme tervetulleiksi toimintaamme kaikki, myös eri kulttuuritaustoista tulevat lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten yhdenvertaisuus harrastamisessa on meille tärkeä arvo.

 3. Toimimme myös siellä, missä muita harrastusmahdollisuuksia on vähän

4H-harrastus tapahtuu pääsääntöisesti siellä, missä lapset ja nuoret asuvat. 4H:ta voi usein harrastaa  myös sivukylillä, missä muita harrastusmahdollisuuksia on vähän. Monessa maaseudun kylässä 4H on ainoa harrastusmahdollisuus, johon lasta ei tarvitse erikseen kuljettaa. 4H:n tarjoamat harrastusmahdollisuudet ehkäisevät lasten ja nuorten eriarvoistumista sen perusteella, missä lapsen koti sijaitsee. 4H-toiminta kylillä vahvistaa kylien elinvoimaa.

4. Lasten ja nuorten hyväksi yhdessä perheiden kanssa

Vanhemmuuden tukeminen on yksi LAPEn perusajatuksista. Perheen merkitys ja yhteistyö perheiden kanssa on osa 4H:n strategiaa. 4H:n kautta lapset saavat lisää tärkeitä perheen ja koulun ulkopuolisia aikuiskontakteja. Perheet kohtaavat 4H-harrastuksen parissa yhteisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Perheenjäsenet ovat 4H:ssa tärkeä vapaaehtoinen voimavara.

 5. 4H-nuorisotyön arvot ja vahva pedagoginen perusta (Kuva 1)

Toiminnallamme on vahva arvo- ja pedagoginen perusta. Järjestön nimessä olevat neljä H-kirjainta (Harkinta, Harjaannus, Hyvyys, Hyvinvointi – Head, Hands, Heart, Health) kertovat siitä, että haluamme tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kasvatusajattelumme ydintä ovat lapsen ja nuoren kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi sekä yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien tukeminen. Toimintamenetelmämme on tekemällä oppiminen. Menetelmä on osoittanut toimivuutensa myös niiden nuorten parissa, joiden on opiskelun kautta vaikea päästä elämässä eteenpäin. Yhdistysten toimintaa ohjaavat kaksi kasvatuksellista mallia sekä niihin liittyvät tuotteet eri ikäryhmille.

 6. Kerhotoiminnasta valmiuksia oman elämän hallintaan (Kuva 2)

4H-kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti erilaisia elämänhallintaa tukevia käytännön taitoja, sosiaalisia taitoja sekä aktiivisen, yritteliään ja vastuullisen ihmisen muita perustaitoja. Pitkälle tuotteistetut toimintamallimme mahdollistavat laadukkaan kerhotoiminnan eri puolilla Suomea. Keskeiset materiaalit ovat kaikkien saatavilla verkossa ja ohjaajien laadukasta toimintaa tuetaan jatkuvalla koulutuksella.

 7. Työelämävalmiuksia, työtä ja yrittäjyyttä yli 13-vuotiaille (Kuva 2)

Tarjoamme yli 13-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ensimmäisiin työkokemuksiin ja rahan ansaitsemiseen yhdistyksen kautta tai 4H-yrittäjänä. Koulutamme ja valmennamme nuoret  työtehtäviin. 4H on monelle nuorelle ensimmäinen kosketuspinta työnhakuun ja työelämään. 4H:lla on ammattitaitoa, jonka avulla rakennamme nuorten mielikuvaa työnteosta ja suhdetta työhön. Pystymme tukemaan nuoria poikkeuksellisella, konkreettisella tavalla ensimmäisissä askelissa kohti työelämää.

 8. Nuorten osallisuus (kuva 3)

Nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta on tärkeässä roolissa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. 4H:ssa nuorten omat projektit, tapahtumatuotanto ja erilaiset kansainväliset mahdollisuudet tukevat ja vahvistavat nuorten osallisuutta omassa kunnassa ja laajemmin yhteiskunnassa.

9. Toimintaa organisoivat palkatut toimihenkilöt

Paikallisen yhdistyksen toimintaa ja palvelutuotantoa organisoi palkattu, ammattitaitoinen toiminnanjohtaja. Tämä erottaa 4H:n useimmista muista kansalaisjärjestöistä, koska nuorten ja aikuisten työllistämistä ei voi käytännössä hoitaa vapaaehtoispohjalta. Palkatut toimihenkilöt vahvistavat 4H:n luotettavuutta ja toimintavarmuutta kolmannen sektorin toimijana ja kumppanina.

 10. Kumppani koululle ja kunnan nuorisotoimelle

4H täydentää kouluopetusta ja mahdollistaa opetussuunnitelmien edellyttämän yhteistyön ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. metsäteemapäivät sekä taitoaineita täydentävä harrastus koulupäivän jälkeen). 4H-nuorisotoiminta täydentää kunnan/kaupungin omaa palvelutarjontaa sekä sisällöllisesti että määrällisesti. 4H:n vahvan paikallistuntemuksen ja verkostojen kautta voidaan räätälöidä erilaisia palvelukokonaisuuksia kunnan lapsi- ja nuorisotyöhön. Ennaltaehkäisevä näkökulma on mukana kaikessa toiminnassa.